Presentation

De första skepnaderna av Sällskapet CMB grundades på Klaraborgs herrgård i Karlstad, en januarikväll 1985. Med initiativ av den då lärarstuderande Erik Rynefors formades Karlstads högskolas första manskör. Sällskapet kallade sig Carlstads ManskörsBröder, CMB, och initialerna blev därmed desamma som Carl Michael Bellmans. Skaldens sånger och epistlar präglade då studentkörens repertoar, vilket den i stor utsträckning gör även idag.

Sällskapet CMB består av ett trettiotal aktiva medlemmar, uppdelade på fyra stämmor, som varje måndag under läsåret träffas för att sjunga allt mellan himmel och jord. Detta gör vi tillsammans med vår dirigent Ingela Johansson.

Under ett år med Sällskapet CMB avverkas ett antal konserter dels i egen regi som till exempel höstkonsert, lucia, julkonsert, vårkonsert men även i Karlstads Universitets regi där vi medverkar på bland annat välkomstceremonier för nya studenter och examensceremonier.

För att fira grundandet av Sällskapet Carlstads ManskörsBröder genomförs minst vart 5:e år Jubelkonsert i november månad med gästartister. Gäster under åren har t.ex. varit Helen Sjöholm, Tommy Körberg, Åsa Jinder, Cajsa-Stina Åkerström, Fredrik Kempe, Sven-Bertil Taube, världsklarinettisten Martin Fröst och Tomas Gantelius.

En annan höjdare för Sällskapet CMB är naturligtvis också Valborg, då våren traditionsenligt sjungs in. Repertoaren är mycket blandad och består både av klassiska manskörssånger till modernare klanger. Under Valborg framträder Sällskapet CMB på en rad olika platser, då både på egen hand, tillsammans med Söt Likör samt med Sångföreningen Manhem. Tradition och förnyelse är viktiga ledstjärnor för manskören och ofta sker dessa aktiviteter i samarbete med systerkören - Söt Likör.

När det är möjligt reser Sällskapet CMB gärna iväg och träffar andra studentkörer, deltar i körfestivaler och tävlingar för att på så sätt utbyta erfarenheter och träffa likasinnade.
Det faktum att Sällskapet CMB är ett brödraskap gör att vi kanske skiljer oss lite från en "vanlig" kör. Detta märks bland annat genom att medlemskap bekräftas genom dop (givetvis under hemliga former) och att den sociala samvaron är ytterst central.

Organisation

Sällskapet CMB har nog en ganska traditionell organisation. Nedan gör vi ett försök att beskriva hur den egentligen fungerar och vilka personer som har vilka ansvarsområden.

Styrelsen

Styrelsen i Sällskapet CMB består av följande poster (och personer)

Ordförandens uppgift är att hålla i och sammankalla till styrelsemöten. Han ansvarar också för att beslutade saker genomförs, skriver årsberättelse samt är körens ansikte utåt.

Vice ordförandens uppgift är förutom att vara ordföranden behjälplig att ansvara för rekrytering av nya medlemmar, information till dessa och att de introduceras i kören på ett bra sätt. Han ansvarar också för att boka lokaler och att informationen i kalendariet stämmer.

Sekreteraren upprätthåller medlemsregister och arkiv. Han för protokoll under styrelse- och årsmöte och är också ansvarig för utskick till bröderna. Sekreteraren ansvarar även för närvarolistor och information om nyckelbrickor.

Kassören har ansvar för ekonomi samt in- och utbetalningar. Gör även bokslut.

PR-ansvarig står för all kontakt med media, marknadsföring av kören/konserter, tillverkning av affischer och uppsättning av dessa.

Cermonimästaren är ansvarig för festarrangemang; bokning av lokal, beställa mat och dryck samt insamlande av pengar till detta.

Dirigent ansvarar för det musikaliska.

Stämfiskaler

Kören är uppdelad i fyra stämmor (1:a tenor, 2:a tenor, 1:a bas och 2:a bas) och varje stämma har en stämfiskal som ansvarar för att information och noter når samtliga bröder i stämman.

En notfiskal finns även som har det övergripande ansvaret för noterna.

Övrigt

Den 4 februari varje år (Carl Michael Bellmans födelsedag) håller Sällskapet CMB årsmöte då eventuella motioner från bröderna behandlas och andra viktiga frågor tas upp. Under hösten hålles också ett halvårsmöte.

Historik

Här följer en betraktelse av Sällskpet CMBs födelse av Erik Rynefors, dirigent från starten 1985 till 2007:

Hösten 1984 började en samling studenter vid Högskolan i Karlstad,vilka hade funnit nåd hos UHÄ efter år av väntan. Ödet ville att dessa skulle bli Mellanstadielärare, och att utbildningen skulle ske i Solstaden. Bland många levnadskonstnärer med rik livserfaren-het fanns även en västgöte, uppvuxen med musik i hemmet som även innefattade manskörssång.

Att börja studera vid en Högskola – Universitet förknippas med många förväntningar. Jag tog för givet att det skulle finnas en manskör på HiK. Det fanns dock inte, däremot en Blandad kör med namnet Studentsångarna, i vilken jag blev medlem omgående. Kören hade med tiden inte förnyat med nya studenter, och namnet var något missvisande. När sedan körledaren med kort varsel lämnade staden insomnade kören våren 1985.

Tanken att bilda en manskör på Högskolan fanns tidigt i min hjärna. Efter den tuffa nollningen var det i månadsskiftet oktober/november dags för noviserna att tacka sina faddrar. Till denna fest dök idén upp om att killar skulle sjunga som en överraskning. Vi (Rune Jacobsson, Jörgen Eriksson, Håkan Enyck, Torbjörn Ohlsson och undertecknad tillsammans med en fiol) samlades i en vindsvåning på Brogatan. Efter ett antal timmar så sjöngs om Vackra Flickor, En sång om skärgården samt inte minst Let me call, allt med stor sångarglädje.

En inventering gjordes samma kväll om nyrekrytering, vilket ledde till att 12 glada sångare framförde programmet någon vecka senare. Showen inleddes med att vi mimade till en inspelad övningskassett, efter att publiken fått hånskratta då bandet passande nog "krånglade", fortsatte vi "live" inför en förvånad och förtjust sittningspublik. Publikens reaktion stärkte tron på oss som sångare, och vi fortsatte att öva in nya sånger – nu med ett 20-tal sångare.

Lucia nalkades, en tradition som bjöd på ett Luciatåg lika förfriskat som delar av publiken. Texter hade bytts ut för att passa som man trodde "publikens krav", och det året tyckte någon i Studentsångarna att det kunde vara käckt med ett oväntat avbrott mitt i luciatåget:

— Manskören kan väl sjunga ett par Bellman!

Sångare är av naturen aldrig nödbedda, i vart fall inga manskörssångare. Vi förberedde Bort allt vad oro gör och Så lunka vi så småningom vilka också framfördes, dock unisont då den samlade sångarskaran vid denna sena timma, och efter allt för lång väntan, var allt för berusad. Vi lärde oss dock något av kvällen, och uttrycket "en norm" fick sitt berättigande.

Vid samma tid slutfördes kursen Kulturtraditioner, vilken vi bevistade dagtid. I den ingick en gestaltning av en tidsperiod. Jag hade hoppats på 1700-talet, men fick den mörka Medeltiden. Vid redovisningen av kursen fick jag uppslag till ett Bellmanspel till vilket det behövdes sångare, dansare, aktörer samt instrumentalister. Under jullovet kläcktes idéer och ett grundmanus växte fram. För att anknyta till spelet och till Bellman föreslogs namnet Carlstads (den gamla stavningen) Manskörs Bröder, kort och gott CMB.

Det officiella bildandet av Sällskapet CMB skedde redan den 16 januari 1985 i nedre pub på Klaraborgs Herrgård.

De fem som var med den historiska kvällen på vinden utgjorde den första styrelsen, med undertecknad som ordförande. Jörgen Eriksson, som blev kassör, utformade även Sällskapets emblem (logotyp) som har följt oss och varit en symbol genom åren. Repetitionerna hölls i musiksalen, tisdagar kl 16.30. I början av februari hölls det första officiella framträdandet, vilket skedde på Hagaborgs Kulturhus i samband ned en fest anordnad av Sylviakårens Kuhlgrupp.

I stadgarna som ej var särskilt genomarbetade från början, trycktes dock på två evenemang. Återsamling skall hållas årligen. Bröder skall med sångens hjälp hitta tillbaka till sin studieort, till kören, då man övergått i exilmedlemskap. Vi såg det som viktigt att man i Sällskapet gav plats åt nya studenter, så att inte medlemsfördelningen blev som i föregångaren Studentsångarna.

Den andra tilldragelsen var Dopet. En bekräftelse på att man är fullvärdig medlem i Sällskapet CMB, med livslångt exilmedlemsskap. Som indöpt skall man också få inbjudan till Valborg och Återsamling så länge man önskar.

Det första dopet hölls den 20 mars 1985 i musiksalen på Högskolan. Efter att styrelsen döpts in av Ceremonimästare Rune Jacobsson, döptes ytterligare ett 20-tal bröder in. En ceremoni jag varken kan eller vill skriva mer om i denna skrift.

Med dopet så var skapelsen Sällskapet CMB ett faktum, en skapelse som ständigt förnyas och förändras, men som ändå lever och lär av sin historia och dess traditioner.

Sångarhälsning

Erik Rynefors

Traditioner

Ett år med Sällskapet CMB går fort, säkert mycket på grund av att det brukar vara sprängfyllt med aktiviteter. Här nedan följer de stora traditionella händelser som inträffar under ett år.

Körens födelsedag - firas den 16 januari.

Årsmöte - Den 4 februari är Carl Michael Bellmans födelsedag. Då har CMB traditionellt årsmöte.

Vårkonsert – Vissa år hålls vårkonsert på olika teman, ibland själva, ibland tillsammans med systerkören Söt Likör.

Gyckeltäflan - Vid gyckeltäflan vinner den grupp bestående av minst en person som förmår roa mest och bäst. En jury bedömer och utser ett vinnande bidrag. Gyckeltäflan avnjutes tillsammans med Söt Likör.

Valborg - Årets manskörshelg och en av de två stora traditionella händelserna för kören under ett år. Det börjar med mösspåtagning på torget kl 15.00. Sedan uppträder kören på ett flertal ställen under dagen, bland annat hos biskopen som bjuder på korv med bröd. På kvällen har vi tillsammans med Söt Likör en sittning som via två frukostar tar oss fram till majning, lekar, glada tillrop och till sist mössavtagning kl 15.00 dagen därpå. Vid mössavtagningen koras årets Vårsångare, årets Ulla och två priser för årets Björn Axén memorial delas ut, den sistnämnda till de med lustigast mössfrisyr från respektive kör.

Dopceremoni - Sker vanligtvis en gång per termin då inte ännu indöpta (lärlingar) under hemliga former invigs i Sällskapet CMB.

Välkomstsittning - Under hösten, ofta i samband med välkomstceremonin hålls även den årliga välkomstsittningen för nya körmedlemmar i respektive kör.

Höstkonsert - Vissa år hålls höstkonsert på olika teman, ibland själva, ibland tillsammans med systerkören Söt Likör.

Halvårsmöte – Hålls traditionellt någon gång under början på höstterminen. Dels för att fylla eventuella tomma positioner men även för att utse årets Staffan som delas ut till en person som stått får glädje, engagemang och stort kamratskap, en tradition instiftad 2016. Medlemmarna själva röstar fram denna person. Årets Staffan bär under Luciaarrangemangen samma år en inverterad strut i guld med vita stjärnor.

Lucia - Vid lucia arrangeras luciatåg tillsammans med Söt Likör. CMB framträder bland annat i Domkyrkan och vid ett servicehem i Karlstad. Tidigare har även Luciatåg begåtts på kåren och i Gläntan. (Universitetets stora cafeteria)

Julkonsert – Traditionellt sett hålls årligen en julkonsert med traditionella julsånger, ofta tillsammans med Söt Likör i lämplig lokal. I anslutning efteråt hålls ofta julsittning med ett tema.

Under året hålls även ett antal sjungningar i samband med Universitetets ceremonier som Välkomstceremonier, Examensceremonier, m.m.

Jubileumskonsert – Hålls var 5:e år i samband med att Sällskapet CMB firar jämt. Exilmedlemmar och gästartister bjuds in.

Tidigare traditioner:

Återsamlingshelg – Var förr en av körens stora händelse under året. Gamla och nya sångarbröder återsamlades under en helg för att bland annat sjunga tillsammans i den traditionella Jubelkonserten, med hemliga gäster, vilken under lockat fullsatta Sundstaaulor. Bland annat Viba femba och Tommy Körberg har varit gäster. Helgen bjöd också på ett Bellmankapitel och en sittning tillsammans med Söt Likör.

Bellmanspel var en annan återkommande tradition för CMB och Söt Likör under många års tid. Dessa är spelen som gjorts genom åren:

 • 2001 Räggler å Paschaser
 • 2000 Made in Sweden
 • 1999 Snabba Klipp
 • 1998 Stolta Stad
 • 1997 Kår med Hår
 • 1996 KöRingen -Din kompass genom Värmland
 • 1995 Tutti in Coro
 • 1994 Kör med Kör på turné i USA
 • 1993 Utvandrarna - återkomsten
 • 1992 Carls Stad - en man och hans dröm
 • 1991 Kanal Human - det naturliga valet
 • 1990 Bellmanspelet
 • 1989 Folklustspelet Mitt liv som bror
 • 1988 Kör med Kör